Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chế độ tử tuất

06/06/2017 09:06:00 Xem cỡ chữ

I/ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG:

1/ Chế độ mai táng phí:

     Đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm hoặc đang nhận lương hưu nếu không may bị chết (hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết), người thân được nhận mai táng phí (bằng 10 tháng lương cơ sở).

2/ Trợ cấp tuất một lần:

     a/ Trường hợp người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết:

    Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm đóng BHXH tính bằng 1.5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (trước 01/01/2014), bằng 02 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (sau 01/01/2014).

      • Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến đủ 11 tháng tính tròn là một năm.

      • Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH TN thì mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần tối thiểu bằng 3 tháng lương bình quân.

     b/ Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết:

     Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

     c/ Trường hợp người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

     Tuất hàng tháng: Người đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

     - Tuất cơ bản: 50% mức lương cơ sở /định suất.

     - Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương cơ sở /định suất (trường hợp không còn người trực tiếp nuôi dưỡng).

     - Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định.

     - Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.

II – THỦ TỤC HỒ SƠ:

     Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất:

     - Sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

     - Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

     - Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB .