Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

27/09/2017 12:43:00 Xem cỡ chữ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái  - Tỉnh Yên Bái.

 - Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

đ) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: không

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư

h) Lệ phí: Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.