Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

TỈNH YÊN BÁI

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn đặc biệt khó khăn

 

 

Xã KV I

48

4

 

 

Xã KV II

60

237

 

 

Xã KV III

72

549

 

 

TOÀN TỈNH

180

790

I

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

1

 

Thị trấn Mù Cang Chải

I

0

2

 

Xã Cao Phạ

III

9

3

 

Xã Chế Cu Nha

III

6

4

 

Xã Chế Tạo

III

7

5

 

Xã Dế Xu Phình

III

6

6

 

Xã Hồ Bốn

III

7

7

 

Xã Kim Nọi

III

6

8

 

Xã Khao Mang

III

10

9

 

Xã La Pán Tẩn

III

7

10

 

Xã Lao Chải

III

14

11

 

Xã Mồ Dề

III

10

12

 

Xã Nậm Có

III

14

13

 

Xã Nậm Khắt

III

9

14

 

Xã Púng Luông

III

9

II

HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

 

1

 

Thị trấn Trạm Tấu

II

1

2

 

Xã Bản Công

III

5

3

 

Xã Bản Mù

III

8

4

 

Xã Hát Lừu

III

5

5

 

Xã Làng Nhì

III

6

6

 

Xã Pá Hu

III

5

7

 

Xã Pá Lau

III

5

8

 

Xã Phình Hồ

III

4

9

 

Xã Tà Xi Láng

III

5

10

 

Xã Túc Đán

III

7

11

 

Xã Trạm Tấu

III

5

12

 

Xã Xà Hồ

III

9

III

HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

 

1

 

Thị trấn nông trường Liên Sơn

I

1

2

 

Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ

I

0

3

 

Thị trấn nông trường Trần Phú

I

0

4

 

Xã Đại Lịch

I

0

5

 

Xã Bình Thuận

II

10

6

 

Xã Chấn Thịnh

II

5

7

 

Xã Đồng Khê

II

5

8

 

Xã Nghĩa Tâm

II

5

9

 

Xã Phù Nham

II

5

10

 

Xã Sơn A

II

4

11

 

Xã Sơn Thịnh

II

5

12

 

Xã Tân Thịnh

II

4

13

 

Xã Thanh Lương

II

6

14

 

Xã Thượng Bằng La

II

1

15

 

Xã An Lương

III

12

16

 

Xã Cát Thịnh

III

10

17

 

Xã Gia Hội

III

9

18

 

Xã Hạnh Sơn

III

7

19

 

Xã Minh An

III

10

20

 

Xã Nậm Búng

III

5

21

 

Xã Nậm Lành

III

7

22

 

Xã Nậm Mười

III

8

23

 

Xã Nghĩa Sơn

III

5

24

 

Xã Phúc Sơn

III

4

25

 

Xã Sơn Lương

III

9

26

 

Xã Sùng Đô

III

5

27

 

Xã Suối Bu

III

3

28

 

Xã Suối Giàng

III

7

29

 

Xã Suối Quyền

III

4

30

 

Xã Tú Lệ

III

11

31

 

Xã Thạch Lương

III

11

IV

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

1

 

Thị trấn Mậu A

I

0

2

 

Xã Đại Phác

I

1

3

 

Xã Đông Cuông

I

1

4

 

Xã An Bình

II

2

5

 

Xã An Thịnh

II

5

6

 

Xã Đông An

II

4

7

 

Xã Hoàng Thắng

II

2

8

 

Xã Lâm Giang

II

4

9

 

Xã Mậu Đông

II

4

10

 

Xã Ngòi A

II

2

11

 

Xã Quang Minh

II

2

12

 

Xã Tân Hợp

II

5

13

 

Xã Xuân Ái

II

1

14

 

Xã Yên Hợp

II

1

15

 

Xã Yên Hưng

II

1

16

 

Xã Yên Phú

II

1

17

 

Xã Yên Thái

II

3

18

 

Xã Châu Quế Hạ

III

10

19

 

Xã Châu Quế Thượng

III

8

20

 

Xã Đại Sơn

III

8

21

 

Xã Lang Thíp

III

9

22

 

Xã Mỏ Vàng

III

9

23

 

Xã Nà Hẩu

III

5

24

 

Xã Phong Dụ Hạ

III

8

25

 

Xã Phong Dụ Thượng

III

11

26

 

Xã Viễn Sơn

III

8

27

 

Xã Xuân Tầm

III

4

V

HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

 

1

 

Thị trấn Cổ Phúc

I

0

2

 

Xã Báo Đáp

I

0

3

 

Xã Bảo Hưng

I

0

4

 

Xã Đào Thịnh

I

0

5

 

Xã Minh Quân

I

0

6

 

Xã Nga Quán

I

0

7

 

Xã Việt Thành

I

0

8

 

Xã Cường Thịnh

II

3

9

 

Xã Hòa Cuông

II

3

10

 

Xã Hưng Khánh

II

2

11

 

Xã Hưng Thịnh

II

2

12

 

Xã Kiên Thành

II

5

13

 

Xã Lương Thịnh

II

7

14

 

Xã Minh Quán

II

5

15

 

Xã Minh Tiến

II

1

16

 

Xã Quy Mông

II

5

17

 

Xã Tân Đồng

II

3

18

 

Xã Việt Cường

II

5

19

 

Xã Y Can

II

5

20

 

Xã Hồng Ca

III

7

21

 

Xã Vân Hội

III

7

22

 

Xã Việt Hồng

III

6

VI

HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

1

 

Thị trấn Yên Thế

I

0

2

 

Xã Liễu Đô

I

0

3

 

Xã Minh Xuân

I

0

4

 

Xã An Lạc

II

5

5

 

Xã Khai Trung

II

2

6

 

Xã Lâm Thượng

II

10

7

 

Xã Mai Sơn

II

2

8

 

Xã Minh Tiến

II

6

9

 

Xã Mường Lai

II

19

10

 

Xã Tân Lĩnh

II

3

11

 

Xã Tô Mậu

II

4

12

 

Xã Trúc Lâu

II

1

13

 

Xã Vĩnh Lạc

II

2

14

 

Xã Yên Thắng

II

1

15

 

Xã An Phú

III

7

16

 

Xã Động Quan

III

10

17

 

Xã Khánh Hòa

III

7

18

 

Xã Khánh Thiện

III

14

19

 

Xã Minh Chuẩn

III

9

20

 

Xã Phan Thanh

III

7

21

 

Xã Phúc Lợi

III

8

22

 

Xã Tân Lập

III

8

23

 

Xã Tân Phượng

III

8

24

 

Xã Trung Tâm

III

8

VII

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

1

 

Thị trấn Thác Bà

I

0

2

 

Thị trấn Yên Bình

I

1

3

 

Xã Đại Đồng

I

0

4

 

Xã Cảm Ân

I

0

5

 

Xã Đại Minh

I

0

6

 

Xã Hán Đà

I

0

7

 

Xã Mông Sơn

I

0

8

 

Xã Phú Thịnh

I

0

9

 

Xã Thịnh Hưng

I

0

10

 

Xã Bạch Hà

II

3

11

 

Xã Bảo Ái

II

6

12

 

Xã Cảm Nhân

II

5

13

 

Xã Mỹ Gia

II

2

14

 

Xã Tân Hương

II

7

15

 

Xã Tân Nguyên

II

8

16

 

Xã Tích Cốc

II

4

17

 

Xã Văn Lãng

II

3

18

 

Xã Vĩnh Kiên

II

4

19

 

Xã Vũ Linh

II

3

20

 

Xã Yên Bình

II

1

21

 

Xã Phúc An

III

8

22

 

Xã Ngọc Chấn

III

5

23

 

Xã Phúc Ninh

III

4

24

 

Xã Xuân Lai

III

10

25

 

Xã Xuân Long

III

7

26

 

Xã Yên Thành

III

10

VIII

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

1

 

Phường Cầu Thia

I

0

2

 

Phường Pú Trạng

I

0

3

 

Phường Tân An

I

0

4

 

Phường Trung Tâm

I

0

5

 

Xã Nghĩa Phúc

II

2

6

 

Xã Nghĩa An

III

6

7

 

Xã Nghĩa Lợi

III

10

IX

THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

 

 

1

 

Phường Đồng Tâm

I

0

2

 

Phường Hồng Hà

I

0

3

 

Phường Minh Tân

I

0

4

 

Phường Nguyễn Phúc

I

0

5

 

Phường Nguyễn Thái Học

I

0

6

 

Phường Yên Ninh

I

0

7

 

Phường Yên Thịnh

I

0

8

 

Xã Âu Lâu

I

0

9

 

Xã Giới Phiên

I

0

10

 

Xã Hợp Minh

I

0

11

 

Xã Minh Bảo

I

0

12

 

Xã Nam Cường

I

0

13

 

Xã Phúc Lộc

I

0

14

 

Xã Tân Thịnh

I

0

15

 

Xã Tuy Lộc

I

0

16

 

Xã Văn Phú

I

0

17

 

Xã Văn Tiến

I

0

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h