Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: 17 lớp đào tạo nghề và tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới

12/11/2016 15:22:00 Xem cỡ chữ
Văn Yên nâng cao năng lực trong xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm mới cho gần 2.500 lao động.

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã tổ chức 3 lớp tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) cho 195 học viên tại 15 xã trên địa bàn.

Các lớp tập huấn đã tập trung truyền đạt về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong XDNTM; huy động và sử dụng nguồn lực trong XDNTM; cơ chế quản lý, giám sát các nguồn vốn; vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong XDNTM; công tác phát triển sản xuất; nội dung, chế độ báo cáo trong XDNTM…

* Trong 9 tháng năm 2016, huyện Văn Yên đã mở 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm mới cho 2.494 lao động, đạt 95,9% kế hoạch.

Trong đó, xuất khẩu 15 lao động, đi làm việc ngoài huyện 642 lao động, lao động có việc làm từ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm là 80 lao động, 1.757 lao động được giải quyết việc làm từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo Báo Yên Bái