Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

01/11/2017 14:20:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-LĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015)

Thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”: Sửa đổi Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015), trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc, tôn giáo, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”: Sửa đổi Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-LĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015). Trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”: Sửa đổi Mẫu Thông báo (Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015). Trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”: Sửa đổi Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015). Trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Giải quyết hỗ trợ học nghề”: Sửa đổi Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015). Trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”: Sửa đổi Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015). Trong đó, bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, giới tính, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc tôn giáo, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Đồng thời cũng trong lĩnh vực việc làm, đơn giản hóa thủ tục: “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động” sửa đổi Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 01a và 01b ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015): Bỏ ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Thủ tục “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh” sửa đổi Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015): Bỏ số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh; bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Thủ tục “Cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” sửa đổi Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Mẫu số 03a và 03b ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015): Bỏ ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; sửa đổi Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015): Bỏ ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú đối với thông tin của thân nhân người có công với cách mạng; bổ sung số định danh cá nhân./.

Ban Biên tập