Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(01/04/2019)

Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp năm 2019

(01/04/2019)

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với nhiều giải pháp quan trọng tại Quyết định số 2448/QĐ-BTC.