Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 649/QĐ-UBND
Nội dung

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển doanh nghiệp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban.

- Ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Ban Thường trực.

- Ông Vũ Văn Minh, Giám đốc Sở Tài chính: Phó  Ban.

- Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó Ban.

- Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phó  Ban.

- Ông Trương Ngọc Biên, Giám đốc Sở Công Thương: Ủy viên.

- Bà Hoàng Thị Uyển, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Ủy viên.

- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Ủy viên.

- Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên.

- Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Ủy viên.

- Ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Ủy viên.

- Ông Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Ủy viên.

            2. Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ trưởng.

- Bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính: Tổ phó.

- Ông Lê Cảnh Hưng, Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tổ viên.

- Bà Đào Thị Anh Nhàn, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ viên.

- Ông Phí Lâm Bàng, Phó phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Tổ viên.

- Ông Nguyễn Lê Ninh, Phó phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường: Tổ viên.

- Bà Lê Thị Thu Hoài, Phó phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc:

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung đổi mới doanh nghiệp theo các quyết định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung khác về việc sắp xếp, chuyển đổi các mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp; tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Loại văn bản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành 20/04/2017
Tệp đính kèm

QĐ kiện toàn BCĐ ĐMPTDN tỉnh.doc

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h