Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 7%

05/06/2017 19:31:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 7%, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 38,79% là mục tiêu huyện Mù Cang Chải đặt ra tại kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Nhiều tiểu dự án phát triển kinh tế được triển khai tại huyện Mù Cang Chải

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mù Cang Chải sẽ triển khai các dự án gồm: Chương trình 30a; Chương trình 135; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Trong đó Chương trình 30a sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cho lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nuớc ngoài. Chương trình 135 sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn...

Đồng thời huyện sẽ triển khai các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ giảm nghèo bao gồm: Hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người có thu nhập thấp. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 35,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 21,3%, số lao động được học nghề 2.600 lao động (trong đó số lao động nghèo, cận nghèo dự kiến tham gia chương trình trên 70%); Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo. Số hộ được vay vốn ưu đãi tăng thêm bình quân là 1.500 hộ/năm, mức vay trung bình khoảng 30,0 triệu đồng/hộ; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận các dịch vụ xã hội gồm: y tế, giáo dục và đào tạo, chính sách về nhà ở, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Triển khai dự án Giảm nghèo huyện (giai đoạn 2) và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

 

Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải