Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Chấn xây dựng xã hội học tập

28/03/2019 07:44:00 Xem cỡ chữ
Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần đưa tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn huyện đạt trên 95%, trong đó người dân tộc thiểu số biết chữ đạt trên 90%; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo (PCGD) tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2.

Đồng chí Đặng Duy Hiển, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HKH huyện chủ trì hội nghị công tác Khuyến học

Văn Chấn là địa bàn rộng, đa dân tộc sinh sống. Xác định thực hiện Đề án "Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2016-2020” là nhiệm vụ quan trọng trong nâng cao dân trí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trong toàn huyện đã coi trọng công tác chỉ đạo để đưa phong trào xây dựng XHHT. 

Ông Hà Văn Tý - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Văn Chấn cho biết: "Xây dựng XHHT, Huyện ủy, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án. Theo đó, các hội, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hàng năm về công tác này để triển khai thực hiện”.
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hội khuyến học các cấp huyện Văn Chấn đã làm tốt công tác tham m
ưu với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác khuyến học, xây dựng XHHT, học tập suốt đời đến hội khuyến học cơ sở; quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ khuyến học…

Do đó, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở Văn Chấn đã có những bước phát triển tích cực, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của mọi lực lượng trong xã hội, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương...

Những kết quả được thể hiện rõ: đến nay, toàn huyện có 433 chi hội và 52 ban khuyến học với 36.060 hội viên; toàn huyện có 10.956/ 38.780 gia đình đạt gia đình học tập, 55/220 dòng họ đạt dòng họ học tập, 137/376 cộng đồng đạt cộng đồng học tập, 77/155 đơn vị đạt đơn vị học tập; 2 cộng đồng đạt cộng đồng học tập cấp xã.

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đã góp phần đưa tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn huyện đạt trên 95%, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt trên  90%; 31/31 xã, thị trấn trên địa bàn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 30 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 30 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2.

Đặc biệt, qua đẩy mạnh việc học tập trong cơ quan đơn vị, đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định, trong đó, 90% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Hiện, 95,3% cán bộ, viên chức cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định; tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất đạt 38,1%; tỷ lệ công nhân lao động qua đào tạo nghề đạt 80%...
Từ kết quả đạt được, để Đề án "Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” đạt mục tiêu, thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; nêu g
ương điển hình tiên tiến, chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Huyện tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội và hội viên trong các cơ quan, doanh nghiệp thôn bản, khu dân cư nhằm huy động nhiều đối tượng tham gia phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, công đoàn "đỡ đầu” học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…


 

Theo khuyenhocyenbai.vn