Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh

02/06/2020 07:49:00 Xem cỡ chữ
Sau hơn 03 năm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã được quan tâm, chú trọng; chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL được bảo đảm hơn.

.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh vẫn còn một số hạn chế, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL, nhất là việc thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh  theo quy định tại Điều 111, Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; chưa xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị và trong hồ sơ dự thảo văn bản. Do đó, đã dẫn đến tình trạng một số dự thảo VBQPPL không hoặc chưa đủ điều kiện, căn cứ pháp lý nhưng đã trình UBND tỉnh, gây lãng phí thời gian, công sức và đặc biệt làm ảnh hưỏng trực tiếp đến điểm chấm Chỉ số cải cách hành chính đạt được hằng năm của tỉnh Yên Bái và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm quy trình và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 818/UBND-NCPC về việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ xây đựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng theo quy định tại Chương VIII, Chương IX, Chương XII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, nhất là các quy định về lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 111, Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trong trường hợp tham mưu, tổ chức thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; kết luận hoặc chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung liên quan đến xây dựng, ban hành VBQPPL thì vẫn phải thực hiện đúng quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh. Chỉ sau khi có quyết định hoặc văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng dự thảo văn bản thì mới tiến hành xây dựng dự thảo VBQPPL và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

2. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc thực hiện công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chuyên viên tham mưu khi tiếp nhận hồ sơ dự thảo VBQPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trình mà hồ sơ không đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định thì kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì xây dựng VBQPPL thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ./.