Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 0983.953.090
 • English
 • Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình phải xác định và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

 • Đảm bảo lộ trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  CTTĐT - 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 1234/UBND-XD ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo Thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 • Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019

  CTTĐT - Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019, nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019, trong đó tập trung triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

 • Sửa quy định về hoạt động thanh tra ngành Công Thương

  Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

 • Cấm lợi dụng hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi, xâm phạm lợi ích Nhà nước

  Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h