Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay

04/12/2017 10:44:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già, nhất là với những người không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay là bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này“.

Theo đó, nếu bạn đáp ứng điều kiện trên thì bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất“.

Đồng thời theo quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội 2014 phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở“. 

Bạn có thể liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm cấp quận/huyện nơi bạn đăng kí thường trú hoặc nơi bạn đăng kí tạm trú. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Mdt =  22%  x  Mtnt

Trong đó:

– Mdt: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng.

– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng).

Trong đó:

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn có thể hưởng các chế độ dành cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện được pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.