Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số ký hiệu 72 /HD-MTTW-BTT
Nội dung

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 25 - HD/BTGTW ngày 16/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

- Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, nội dung và sự phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn cũng như thời lượng tuyên truyền. Cần bám sát diễn biến tình hình Biển Đông và có phản ứng nhanh với những hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng, đến chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

2. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới, các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế biển; các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

4. Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

5. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

6. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo. Quan tâm đến tính đặc thù của từng kiểu, loại đối tượng tuyên truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, các cấp chính quyền, và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương tới các cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tuyên truyền biển, đảo năm 2017; phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền biển, đảo với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ sở.

3. Các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động xây dựng nội dung, chương trình, phương thức tuyên truyền biển, đảo phù hợp, hiệu quả gắn với công tác tuyên truyền về đối ngoại, biên giới trên đất liền.

4. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố hàng năm có báo cáo kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, nảy sinh đột xuất, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội).

Loại văn bản
Cơ quan ban hành MTTQ Việt Nam
Lĩnh vực
Người ký Lê Bá Trình
Ngày ban hành 01/03/2017
Tệp đính kèm

11.Huong dan tuyen truyen bien dao2017.doc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h