Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình: Gần 70% thủ tục hành chính mức độ 3 được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến

04/08/2022 08:32:00 Xem cỡ chữ
Sáng 31/7, Huyện ủy Yên Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, bám sát Kế hoạch số 237/KH-UBND của UBND tỉnh về CCHC, huyện Yên Bình đã ban hành Kế hoạch 203/KH-UBND về CCHC với các nhiệm vụ cụ thể. Trong năm, huyện đã có 2 sáng kiến, giải pháp mới về CCHC được hội đồng cấp huyện công nhận và đưa vào thực tiễn. Đồng thời thực hiện hiệu quả việc cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, CCHC công… 

Phát huy kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được quan tâm và đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng rõ nét. Việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được phân công làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. 

6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp nhận giải quyết 41.566 thủ tục hành chính (TTHC); trong đó: tiếp nhận mức độ 3, mức độ 4 là 3.219 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp, qua bưu điện 40.791 thủ tục; kỳ trước chuyển qua là 775 hồ sơ. Đã giải quyết 41.401 hồ sơ (trước hạn 40.516 hồ sơ, đúng hạn 885 hồ sơ); đang giải quyết: 127 hồ sơ; không có thủ tục giải quyết quá hạn.

Thủ tục hành chính cấp huyện tiếp nhận là 24.860, trong đó, mức độ 3, 4 là 722 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp, qua bưu điện 24.802 thủ tục; kỳ trước chuyển qua 725 hồ sơ. Đã giải quyết 24.802 hồ sơ (trước hạn 24,511 hồ sơ, đúng hạn 291 hồ sơ); đang giải quyết 36 hồ sơ.

Cấp xã tiếp nhận 16.706 thủ tục; trong đó: tiếp nhận mức độ 3, mức độ 4 là 2.497 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp, qua bưu điện 16.656 thủ tục; kỳ trước chuyển qua 50 hồ sơ. Đã giải quyết 16.599 hồ sơ (trước hạn: 16.005 hồ sơ, đúng hạn 594 hồ sơ); đang giải quyết 91 hồ sơ. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục mức độ 3, 4 online (trực tuyến) toàn huyện là 1.646; trong đó: mức 3 tiếp nhận 730, đạt 69,52%; mức 4 tiếp nhận 916 thủ tục, đạt 42,23%.

6 tháng cuối năm, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 về triển khai công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã cần quan tâm thực hiện đồng bộ công tác CCHC, trong đó lấy cải cách TTHC là khâu đột phá quan trọng. 

Thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị thông qua các cuộc họp, hội nghị; công khai đầy đủ TTHC, thường xuyên cập nhật TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và phối hợp tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích bằng các hình thức phong phú; thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định, các báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu đảm bảo chất lượng và thời gian, cập nhật dữ liệu CBCCVC trên Phần mềm quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế CBCCVC của cơ quan, đơn vị theo quy định…

 

Theo Báo Yên Bái