Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012

06/05/2020 09:44:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV được tiến hành trong 2 ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2007 tại Hội trường Trung tâm tỉnh (km5, thành phố Yên Bái). Tham dự Đại hội có 189 đại biểu thay mặt cho 27.000 hội viên của 9 Hội Cựu chiến binh huyện, thị, thành phố và Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái (năm 2012)

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thương Lượng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Đỗ Công Mùi – Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón lẵng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007-2012) có chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh Yên Bái”.

Đại hội đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Hội được Đại hội lần thứ X của Đảng giao cho là; “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên cựu chiến binh giúp nhau cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội. Tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh”.

Đại hội đã đánh giá tổng quát xây dựng, hoạt động nhiệm kỳ III (2002-2007) là:

- Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn hoạt động đúng đường lối, Nghị quyết của Đảng, chất lượng tổ chức Hội được nâng cao, hoạt động có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội III đề ra, một số chỉ tiêu vượt mức và hoàn thành trước thời gian từ 1 đến 2 năm (tháng 4/2005 xoá được 459 căn nhà dột nát cho hội viên, cơ bản hội viên cựu chiến binh không còn nhà dột nát; đến 30/12/2005 hạ tỷ lệ nghèo từ 4,3% xuống còn 1,52% (theo tiêu chí cũ), về trước kế hoạch 2 năm).

- Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổ định chính trị cơ sở.

 - Tiến độ xoá đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao. Hội đã tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển về số và chất lượng, năm 2006 có 264 cơ sở Hội, trong đó có 90% đạt trong sạch vững mạnh. Tăng 12% so với năm 2002; 8% khá (giảm 10%); 2% trung bình, không có cơ sở yếu kém; hội viên gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hoá đạt 85% (tăng 2,4% so với năm 2002), cán bộ, hội viên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, có đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ; Hội Cựu chiến binh được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV cũng thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, tồn tại là:

- Việc quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có lúc chưa sâu, vận dụng vào từng miền chưa sát thực tiễn, do đó hiệu quả có lúc chưa cao.

- Một bộ phận cán bộ cơ sở chậm đổi mới tư duy, chưa tâm huyết với công tác Hội, chưa nắm chắc tư tưởng hội viên nên công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng còn hạn chế, đặc biệt việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới” nhiều nơi còn lúng túng, hiệu quả thấp.

- Phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chưa gắn chặt hoạt động chính trị với chăm lo cải thiện đời sống hội viên, chưa xã hội hoá được hoạt động của Hội, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

Từ những ưu, khuyết điểm trên, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đó là:

- Các cấp Hội phải quán triệt kịp thời, sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng mọi hoạt động của Hội vào thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.

- Coi trọng công tác chính trị - tư tưởng, lấy nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổ định chính trị cơ sở là nhiệm vụ then chốt của Hội; chăm lo đời sống hội viên là nhiệm vụ trung tâm, tăng cường hoạt động tình nghĩa tương thân, tương ái, tạo động lực gắn bó hội viên với Hội.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú trong xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phân, chi Hội vững về chính trị, gương mẫu về hành động, có năng lực và uy tín mới vận động được cựu chiến binh và cựu quân nhân tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

- Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, lấy vận động thuyết phục là chính, bám sát cơ sở, địa bàn hoạt động chính là thôn, bản, chăm lo đời sống hội viên vừa là mục đích, vừa là động lực để xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động có chương trình, có địa chỉ cụ thể, giúp hội viên về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, thông tin thời sự là phương tiện hoạt động hiệu quả.

Tại Đại hội lần thứ X của Đảng đã xác định “Đối với Cựu chiến binh: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dưng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Động viên Cựu chiến binh giúp nhau cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Tham gia xâu dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh”. Những nhiệm vụ này là định hướng của Đảng và cũng là yêu cầu đối với nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ IV (2007-2012).

Phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ IV đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu (nhiệm kỳ 2007-2012) gồm: khẩu, 60-70% Hội Cựu chiến binh các xã có Câu lạc bộ khuyến nông.

10. Hàng năm giúp hội viên vay vốn xoá đói giảm nghèo, mở rộng sản xuất kinh doanh từ 8 đến 10 tỷ đồng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đại hội xác định:

1. Động viên cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành, gương mẫu tích cựu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

2. Vận động cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, thi đua xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cwiuj chiến binh, tích cựu tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

3. Vận động cựu chiến binh tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

4. Vận động cựu chiến binh phát huy trách nhiệm và tình cảm “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

5. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

6. Nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp, tiếp tục đổi mới vận dụng, phương thức, hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá IV gồm 23 đồng chí, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Đức tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đại tá Lê Viết Thuận và Trung tá Hà Xuân Lân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá IV nhiệm kỳ 2007-2012.

966 lượt xem
Ban Biên tập