Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới trả lời Công dân Ma Thị Liên

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng: Ở tỉnh Yên Bái cấp xã có thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới không, hay chỉ thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, nếu có thì theo quyết định nào của tỉnh?

Trả lời:

Sau khi xem xét các văn bản quy định, Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Yên Bái có ý kiến trả lời công dân như sau:

Trong giai đoạn 2010-2015, hệ thống quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định như sau:

- Mục 2, Phần VII, Điều 1 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 quy định: Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.

- Tại Mục 1.3, Phần IV Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh quy định thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã: “Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban. Thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị của xã”.

- Tại Mục a, Mục b, Khoản 3, Điều 4 Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 quy định:

“ Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã. Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã  do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.   

Thành lập Ban quản lý xây dựng NTM xã (sau đây gọi tắt là Ban quản lý xã) do Uỷ ban nhân dân xã quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã là Phó Trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm”.

Trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định tại Khoản d, Điều 13, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập một Ban quản lý cấp xã, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng Ban, để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Thành viên Ban quản lý cấp xã bao gồm: cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức đoàn thể và đại diện cộng đồng dân cư.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, từ tháng 10 năm 2016 đến năm 2020 hệ thống quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững) tại cấp xã được thành lập một Ban Quản lý cấp xã.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân!

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h