Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và ảnh hưởng dịch Covid-19

25/11/2020 14:50:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tính đến hết ngày 29/5/2020, Yên Bái có tổng số hồ sơ tiếp nhận là 124 dự án, trong đó 94 dự án tiếp nhận đến hết năm 2019 và chuyển tiếp sang năm 2020 để xem xét, giải quyết và 30 dự án tiếp nhận năm 2020.

Yên Bái tổ chức Chương trình cà phê doanh nhân định kỳ hàng tháng để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã với hình thức phù hợp theo diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, tổng hợp, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, tham mưu giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư. Trên cơ sở tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất do nhà đầu tư phản ánh tại các báo cáo và các kiến nghị đề xuất của nhà đầu tư tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương tại Văn bản số 1171/UBND-TH ngày 27/4/2020 (về việc giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương phụ trách, phối hợp giúp các nhà đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án từ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 1)); Văn bản số 1172/UBND-TH ngày 27/4/2020 (về việc giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 1)); Văn bản số 1333/UBND-TH ngày 12/5/2020 (về việc giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 2)); Văn bản số 1382/UBND-TH ngày 15/5/2020 (về việc giao nhiệm vụ giải quyết, trả lời đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Đến nay, các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ đã khẩn trương tổ chức phối hợp và trả lời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang trên đà hồi phục sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì việc tiến hành kiểm tra thực tế để phục vụ việc thu hồi, tạm dừng các dự án sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tham mưu, giao nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật (hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền). Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư, các ngành, địa phương tập trung hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thiện các thủ tục, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư (trên cơ sở phân loại các nhóm khó khăn, vướng mắc để giải quyết); Tiếp tục chỉ đạo rà soát để xử lý dứt điểm các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai thực hiện, các dự án vi phạm quy định Luật Đầu tư; xem xét cho kéo dài thời gian đối với các dự án chậm triển khai vì lý do khách quan, nguyên nhân bất khả kháng; Tổ chức Chương trình cà phê doanh nhân định kỳ hàng tháng để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã với hình thức phù hợp theo diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID - 19./.

49 lượt xem
Ban Biên tập