Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Khuyến khích các hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp

11/12/2018 14:23:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 10/12, UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 2962/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khuyến khích các hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập báo cáo số lượng các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn mình quản lý sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái; xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, khuyến khích các các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp; tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2726/UBND-TH ngày 19/11/2018.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư số lượng các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn mình quản lý sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên để tổ chức tuyên truyền, vận động chuyển thành doanh nghiệp.

Ban Biên tập