Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Sở Tài chính trả lời Hà Văn Bình

Câu hỏi:

Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển kinh tế xã hội. Cuối năm 2018 và năm 2019 xã tôi thành lập 10 tổ hợp tác và các hợp tác xã. Theo Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 thì mỗi tổ hợp tác thành lập mới được hỗ trợ 1 triệu đồng; các hợp tác xã hỗ trợ không quá 15 triệu/hợp tác xã. Vậy tôi xin hỏi nguồn kinh phí này do cơ quan nào cấp? vì khi tôi hỏi các cơ quan cấp huyện họ trả lời không nắm về nguồn kinh phí này. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi rà soát, xem xét, đối chiếu các quy định Sở Tài chính trả lời nội dung câu hỏi như sau:

I. Về chính sách hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX và tổ hợp tác.

Ngày 10/04/2017 Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về việc củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời để cụ thể hóa Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 về việc phê duyệt Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đối với nội dung chính sách hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác có quy định:

1. Về mức hỗ trợ và nguồn kinh phí.

a, Đối với Hợp tác xã.

- Mức hỗ trợ: Các hợp tác xã thành lập mới, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Hợp tác xã được xem xét hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/hợp tác xã. Trường hợp tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập được xem xét hỗ trợ không quá 50% kinh phí như đối với thành lập mới hợp tác xã, phần kinh phí còn lại do hợp tác xã tự trang trải từ nguồn của hợp tác xã hoặc huy động từ những nguồn hợp pháp khác.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương.

b, Đối với Tổ hợp tác.

- Mức hỗ trợ: Không quá 01 triệu đồng/tổ hợp tác.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương.

2. Về nội dung được hỗ trợ.

- Đối với Hợp tác xã: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định của pháp luật hợp tác xã cho sáng lập viên trước khi thành lập hợp tác xã; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Đối với tổ hợp tác: Các tổ hợp tác thành lập mới theo quy định được xem xét hỗ trợ thông tin, tư vấn kiến thức về tổ hợp tác; tư vấn tổ chức hội nghị thành lập tổ hợp tác; xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác; tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; hoàn thiện các thủ tục để thành lập tổ hợp tác.

II. Về câu hỏi của Công dân Hà Văn Bình tại Công văn số 80/CTTĐT-KT-DLĐT của Cổng thông tin điện tử Yên Bái.

Công dân Hà Văn Bình có hỏi: “Thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển kinh tế xã hội. Cuối năm 2018 và năm 2019 xã tôi đã thành lập 10 tổ hợp tác và các hợp tác xã. Theo Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 thì tổ hợp tác thanh lập mới được hỗ trợ 01 triệu đồng; các hợp tác xã hỗ trợ không quá 15 triệu/ hợp tác xã. Vậy tôi xin hỏi nguồn kinh phí này do cơ quan nào cấp? vì khi tôi hỏi các cơ quan cấp huyện họ trả lời không nắm về nguồn kinh phí này. Tôi xin cảm ơn!”.

- Căn cứ các nội dung hỗ trợ đã nêu ở trên thì việc hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX và tổ hợp tác chỉ thực hiện cấp kinh phí cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định của pháp luật hợp tác xã cho sáng lập viên trước khi thành lập hợp tác xã; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với thành lập, tổ chức lại hoạt động của HTX và hỗ trợ thông tin, tư vấn kiến thức về tổ hợp tác; tư vấn tổ chức hội nghị thành lập tổ hợp tác; xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác; tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; hoàn thiện các thủ tục để thành lập tổ hợp tác. Nguồn kinh phí không cấp trực tiếp cho HTX và tổ hợp tác.

- Hằng năm Sở Tài chính phân bổ, cấp ngân sách từ nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị như Hội Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã…để thực hiện các nội dung trên.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Tài chính đã có ý kiến trả lời công dân!

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h