Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế tỉnh Yên Bái trả lời Nguyễn Văn Linh

Câu hỏi:

Năm 2018, tôi có thành lập Hợp tác xã rau. Do yếu tố khách quan, năm 2019, Hợp tác xã không phát sinh doanh thu, không phát sinh chi phí. Đầu năm 2019, Hợp tác xã vẫn đóng lệ phí môn bài theo quy định. Tôi xin hỏi: Hết năm 2019, Hợp tác xã phải nộp những báo cáo, quyết toán theo mẫu nào đúng quy định cho cơ quan thuế? Thời hạn là bao lâu? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 thì Hợp tác xã phải nộp hồ sơ quyêt toán: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và Báo cáo tài chính. Cụ thể như sau:

 1. Về mẫu biểu, hồ sơ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính.

 - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.

Hợp tác xã khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu hồ sơ được quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 5, Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định sổ 91/2014/NĐ- CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

- Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN là Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu số 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sổ 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ - CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Do năm 2019, Hợp tác xã không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải lập tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2019.

  - Báo cáo tài chính:

Tùy thuộc vào chế độ kế toán Hợp tác xã đang áp dụng, Hợp tác xã thực hiện lập báo cáo tài chính theo các mẫu biểu được quy định tại Điều 7, Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/23017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc Điều 81, điều 83 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 2. Thời hạn nộp quyết toán thuế và báo cáo tài chính.

Được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, cụ thể: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trả lời công dân Nguyễn Vãn Linh được biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h