Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế tỉnh Yên Bái trả lời Phạm Mạnh Tuấn

Câu hỏi:

Theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lệ phí môn bài vừa mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/2/2020, trong đó có quy định miễn lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy tại sao tỉnh Yên Bái vẫn thu? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại điểm c, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:

“ c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Tại khoản 1, Điều 16; khoản 1, Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định:

“Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

d) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

e) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ”,

“ Điều 35. Quy định chuyển tiếp

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì được thực hiện theo quy định của Luật này”.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì không phải cứ là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được miễn lệ phí môn bài mà chỉ có các doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng điều kiện theo các quy định nêu trên mới được miễn lệ phí môn bài; Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa không chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ thì không được miễn lệ phí môn bài.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trả lời công dân Phạm Mạnh Tuấn được biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h