Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm

30/11/2020 16:44:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai tốt công tác phòng, chống mại dâm với nhiều biện pháp hiệu quả.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo 138 cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh cho 847 người. Đồng thời làm mới và lắp đặt 12 pa nô tuyên truyền về phòng, chống mại dâm.

Cùng với đó, Sở đã chỉ đạo tổ chức quản lý địa bàn chặt chẽ đặc biệt là quản lý hộ tịch hộ khẩu tại khu dân cư và quản lý việc ghi chép, trình báo lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện là khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa, hạn chế phát sinh tệ nạn mại dâm. Đặc biệt, Sở đã ký hợp đồng tuyên truyền về phòng chống mại dâm với Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Tạp chí Lao động xã hội thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm năm 2020.

Thực hiện theo kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2020; Kế hoạch số 60/KH-SLĐTBXH ngày 17/6/2020 v/v Kiểm tra liên ngành 178 đợt I/ 2020 về thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã kiểm tra định kỳ 1 đợt tại các huyện, thị xã, thành phố với 80 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh, lập 65 biên bản nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Phát huy hiệu quả đạt được, trong năm tới, Sở đề ra nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chương trình, kế hoạch phòng, chống mại dâm dài hạn và ngắn hạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại; thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra phòng, chống mại dâm.

Sở cũng đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể như: sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo của cơ quan thường trực, của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp các ngành về công tác phòng, chống mại dâm; Ưu tiên nguồn lực cho các nội dung trọng tâm của Chương trình phòng, chống mại dâm, phòng chống mua bán người năm 2021; Tập trung thực hiện các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch phòng, chống mại dâm tỉnh Yên Bái năm 2021; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở; Xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; Xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại; Thực hiện các  biện pháp phòng ngừa thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống mại dâm ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết không để hoạt động mại dâm diễn ra tại cơ sở; Xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2021./.

Ban Biên tập