Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí ngày 26/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

27/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 26/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 26/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 25/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

26/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 25/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 25/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 24/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

25/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 24/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 24/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 23/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

24/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 23/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 23/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 22/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

24/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 22/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 22/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 21/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

24/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 21/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 21/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 20/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

21/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 20/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 20/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 19/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

20/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 19/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 19/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 18/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

19/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 18/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 18/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 17/5/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 17/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 17/5/2021) như sau: