Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí ngày 17/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

18/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 17/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 17/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 16/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

17/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 16/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 16/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 14/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

15/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 14/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 14/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 13/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

14/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 13/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 13/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 12/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

14/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 12/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 12/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 11/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

14/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 11/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 11/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 10/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

14/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 10/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 10/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 9/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

10/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 09/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 09/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 7/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

08/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 7/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 7/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 6/6 về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Yên Bái

07/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 06/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 06/6/2021) như sau: