Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

08 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025

17/06/2022 15:44:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Nhằm tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đồng thời quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Nghị quyết đưa ra để tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 gim ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bo đm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tc giao thông, tiến tới xây dng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu qu và thân thin môi trường.

Chính phủ yêu cu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đy mạnh trin khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đồng thời quán triệt thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể, 08 Nhiệm vụ trọng tâm đó là:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 ca Ban Bí thư v tiếp tục đy mạnh thực hiện có hiệu qu Ch thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu qu của y ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng yêu cu của tình hình mới.

2. Xây dựng, hoàn thiện th chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bo đảm trật tự, an toàn giao thông nhm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần th tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đt, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt ch quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận ti công cộng.

3. Bo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng đim; t chức giao thông khoa học, hợp lý; bo trì, sửa cha kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, đim tiềm n tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự m trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động ln chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; bo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không.

4. Nâng cao cht lượng an toàn kỹ thuật và bo vệ môi trường ca phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thng tiêu chun, quy chun kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng đ tạo thuận lợi cho sn xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

5. Tái cơ cu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đưng thy nội địa, hàng hi, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đy nhanh tiến độ đu tư, phát trin hệ thng vận ti công cộng trong đô thị và liên tnh gn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong các đô thị lớn.

6. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với t chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đi mới công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật v bo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tng s; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bo đảm trật tự, an toàn giao thông; đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở d liệu gia ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bo him và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đm trật tự, an toàn giao thông.

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cửu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Cùng với 08 nhiệm vụ trọng tâm là một số các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể giao cho từng Bộ, ngành Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương. Đồng thời Chính phủ yêu cầu hằng quý các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết này tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Định kỳ tháng 12 hàng năm các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao nêu tại Nghị quyết để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

256 lượt xem
Ban Biên tập