Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên đẩy mạnh sắp xếp bộ máy

15/12/2020 16:18:00 Xem cỡ chữ
Đẩy mạnh cải cách hành chính, một trong những nội dung được huyện Văn Yên tập trung thực hiện thời gian qua là việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để việc sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hiệu quả, Huyện ủy Văn Yên đã kịp thời quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy với quan điểm nhất quán, thể hiện quyết tâm cao, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp và xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy (hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau; giảm cơ quan, đơn vị đầu mối; tinh giản biên chế các cơ quan của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh). 

Sau một năm Nghị quyết ra đời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáp nhập và đi vào hoạt động đối với: Cơ quan Kiểm tra Thanh tra huyện; Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; thành lập Khối Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ và phát triển nông nghiệp huyện; sắp xếp lại Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Văn Yên. 

Đồng thời chấm dứt thực hiện nhiệm vụ đối với 2 đơn vị sự nghiệp (sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp phục vụ công cộng) trực thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện do không còn phù hợp. 

Việc sắp xếp đã giảm khối cơ quan hành chính Nhà nước từ 13 phòng xuống còn 10 phòng; giảm số đơn vị sự nghiệp công lập (kể cả các đơn vị mới được tỉnh chuyển giao cho huyện) từ 12 đơn vị, còn 6 đơn vị; giảm số đơn vị sự nghiệp giáo dục từ 85 đơn vị còn 61 đơn vị trường. 

Qua thực hiện sắp xếp đã giảm 175 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; giảm 23 biên chế cấp xã. Thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố và thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái, đã giảm 773 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố (từ 1.653 xuống còn 880); giảm 178 cán bộ không chuyên trách cấp xã (từ 421 xuống còn 243); qua đó, giảm chi phí phụ cấp 3,4 tỷ đồng/năm đối với chi hoạt động cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã. 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến năm 2019, Văn Yên đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là 168 trường hợp. 

Bên cạnh đó, huyện thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã phù hợp với tình hình địa phương tại cấp xã như: phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ hoặc phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch ủy ban MTTQ xã kiêm phó chủ tịch HĐND xã hoặc kiêm chủ tịch hội nông dân xã, chủ tịch hội phụ nữ xã. 

Thực hiện tốt sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế không chỉ giúp giảm chi từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của bộ máy, Văn Yên đã từng bước xây dựng cho mình bộ máy tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trên một số lĩnh vực còn chồng chéo.

Đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, có kỹ năng giải quyết công việc và các tình huống phát sinh đột xuất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Theo Báo Yên Bái