Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

22/11/2022 14:52:00 Xem cỡ chữ
Những năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng thứ bậc xếp hạng về chỉ số CCHC của tỉnh.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hồ sơ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Năm 2021, chỉ số CCHC tỉnh xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020, với tỷ lệ hài lòng là 89,24%; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành phố và qua đánh giá mới nhất Yên Bái đang xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trên bảng xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công bố công khai trên Cổng dịch vụ quốc gia.

Để đạt được kết quả trên, Yên Bái đã tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, riêng trong năm 2021, năm 2022 tỉnh đã rà soát, kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 17 TTHC rườm rà, chưa phù hợp với thực tế nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết các TTHC. Tỉnh cũng đã tập trung rà soát, kiến nghị trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, liên quan đến các quy định của pháp luật, kể cả các quy định liên quan đến giải quyết TTHC. 

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Yên Bái đã rà soát, tổng hợp báo cáo đề nghị phân cấp 657 TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và chi phí giải quyết TTHC, Yên Bái đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương ngay trong Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của tỉnh. Ủy quyền cho bưu điện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC. Ban hành quyết định về quy chế phối hợp giải quyết TTHC đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các TTHC về lĩnh vực đất đai. 

Theo đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC khoảng 20-30% thời gian so với quy định; đặc biệt, năm 2020, tỉnh đã thí điểm ủy quyền 32 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp tỉnh cho cấp huyện và cấp xã tiếp nhận.

Tỉnh cũng đã hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối thành công với cơ sở dữ liệu về dân cư và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và Yên Bái là một trong 5 tỉnh đầu tiên kết nối thành công cơ sở dữ liệu về dân cư. 

Thực hiện nâng cấp hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cũng như yêu cầu số hóa, đến nay tỷ lệ hồ sơ kết quả điện tử đạt 33,57%; 14% hồ sơ TTHC được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết; đã hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Đề án 06, còn 4/25 dịch vụ công các bộ, ngành đang tái cấu trúc quy trình để thực hiện. 

Tỉnh cũng đã tập trung hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, trên 95% các cơ quan xử lý công việc trên môi trường điện tử, 100% công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết TTHC sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, giải quyết TTHC và xử lý công việc trên môi trường điện tử. 

Tuy nhiên, trong triển khai công tác cải cách TTHC còn một số khó khăn vướng mắc như: đến nay, chưa thực hiện quy trình tái sử dụng kết quả đã được số hóa; một số ngành, lĩnh vực nhu cầu giải quyết TTHC lớn, phức tạp nên chưa đáp ứng được mục tiêu giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp…

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, kịp thời vào điều kiện thực tiễn địa phương. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC, nhất là cải cách TTHC; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các điều kiện kinh doanh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC./.

Theo Báo Yên Bái