Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới

18/07/2017 01:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với mục tiêu đến năm 2020 Trấn Yên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và người dân trong huyện đang chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu này.

Trấn Yên tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng

Đến nay huyện Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán và Bảo Hưng. Tất cả các xã trên địa bàn đều đã đạt từ 7 tiêu chí trở lên, trong đó có 6 xã đã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia cao nhất của mọi người dân nông thôn và trở thành phong trào thi đua sâu rộng giữa các hộ dân, cộng đồng dân cư và các địa phương trên địa bàn huyện. Tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, các lợi thế của địa phương, 5 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kết cấu hạ tầng nông thôn ở Trấn Yên đã tương đối đồng bộ. 100% các tuyến đường đến trung tâm xã được cứng hóa, 330 km đường liên thôn được mở mới và cứng hóa, 100% xã có hệ thống lưới điện quốc gia, 70% kênh mương được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi được nâng cấp. Huyện cũng đã hình thành 1 số vùng sản xuất tập trung đó là vùng tre măng Bát Độ, vùng quế, vùng dâu, vùng cây ăn quả có múi. Trong chăn nuôi đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, vai trò làm chủ và vị thế của người dân ngày càng được nâng cao.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Trấn Yên được công nhận huyện nông thôn mới. Riêng trong năm 2017, phấn đấu 4 xã đạt nông thôn mới gồm: Hưng Khánh, Vân Hội, Hưng Thịnh, Minh Quân nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 10 xã. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình từng năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và người dân về mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và cách làm hay, sáng tạo, phát huy cao độ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đảng ủy,chính quyền các xã cần tập trung vào việc phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiến Lập