Trấn Yên quyết tâm có thêm 4 xã hoàn thành xã nông thôn mới năm 2018

26/03/2018 09:20:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, năm 2018 huyện Trấn Yên phấn đấu có thêm 4 xã đạt NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm là 15/21 xã. Trên cơ sở đó, vừa qua huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2018 để bàn các giải pháp thực hiện.

Trấn Yên quyết tâm đến hết năm 2018 sẽ có 15/21 xã đạt nông thôn mới.

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trấn Yên đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đưa 4 xã Minh Quán, Việt Cường, Cường Thịnh và Y Can chuẩn NTM năm 2018, bởi các xã này đã đạt từ 11-13 tiêu chí NTM, các tiêu chí không đạt chủ yếu về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, các ngành chuyên môn của huyện đã chủ động phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch, xác định rõ các công việc, biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Rà soát, điều chỉnh Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM cấp xã; triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo quy định; tổ chức lập hồ sơ, thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán nguồn vốn triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Bên cạnh đó, 4 xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển ở các thôn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn, các tiêu chí NTM; tổ chức hội nghị quân dân chính để phổ biến kế hoạch của huyện và phát động phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Huy động việc giải phóng mặt bằng và huy động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để đạt 4 xã đạt NTM vào cuối năm nay, Trấn Yên đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trọng tâm đó là: giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, đối với các tiêu chí chưa đạt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bằng những hình thức phù hợp với từng địa phương; rà soát, phối hợp với các ngành chức năng phân kỳ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí; tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở còn thiếu và yếu, cùng với đó các địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí khó duy trì bởi các yếu tố khách quan, như: tiêu chí về môi trường, thu nhập, hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh… thành lập đoàn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, tổ chức hội nghị xin ý kiến các ngành và nhân dân trên địa bàn xã, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhân xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra./.