Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép

15/05/2020 14:45:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một buổi tuyên truyền giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Hướng dẫn nhằm mục đích tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật trong hôn nhân, trong xuất nhập cảnh, tuyên truyền chủ trương của tỉnh trong thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn năm 2020.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy lùi tình tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng cho xã hội.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động con em, gia đình, dòng họ, nhân dân không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép; vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh vê công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép: Tuyên truyền phổ biến giáo dục về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hoạt động số 41/KH-UBND, ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền lồng ghép với việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020; việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đặc thù h trợ cho đông bào dân tộc thiểu số như: Đề án xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu s; kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020; công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động...

Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các nội dung thực hiện tại Kế hoạch số 191-KH/TU, ngay 18/4/2020 của Tỉnh ủy về “Thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020”. Tuyên truyền sự nỗ lực, vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn. Tuyên truyền vai trò quan trọng, những đóng góp tích cực của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và vận động nhân dân, con em, gia đình, dòng họ nói riêng, phòng, chống, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền về những tác hại, hậu quả, hệ lụy, các quy định về xử lý hành chính, hình sự, giải pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Chủ động phản ánh những mặt tồn tại trong xã hội, đặc biệt là việc x lý, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và xuất nhập cảnh trái phép nhất là đối tượng cán bộ, đảng viên... để làm gương cho nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung. Tăng cường tuyên truyền về truyền thống, phong tục, tập quán, văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong hôn nhân và những hủ tục lạc hậu cần xóa bỏ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đ các đối tượng xấu lừa gạt, lôi kéo, dụ dỗ xuất nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, đặc biệt tuyên truyền vai trò của gia đình, cha mẹ, nhà trường trong việc chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.Tuyên truyền những kết quả bước đầu đạt được, nhằm giảm thiểu, tiến tới đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất nhập cảnh trái phép... góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng tập th, cá nhân, gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng, chống, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông (báo chí, Cng Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, internet, mạng xã hội, biên soạn tài liệu, bản tin, trang tin điện tử, website của các ban, sở, ngành, đoàn th, địa phương trong tỉnh,..).

Chú trọng hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đặc biệt là báo cáo viên, tuyên truyền viên thông thạo tiếng dân tộc, là người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác dân vận ở cơ sở; đặc biệt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức lễ hội, vận động, hòa giải, các hội nghị của đoàn thể, hoạt động ngoại khóa trong trường học, các câu lạc bộ tuyên truyên pháp luật. Tuyên truyền cổ động trực quan (pa-nô, áp-phỉch, băng-rôn, khẩu hiệu, xe loa lưu động, bảng điện tử, màn hĩnh Led, các ấn phẩm tuyên truyền...).

 

 

1955 lượt xem
Ban Biên tập