Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái được thành lập năm 1998 trên cơ sở củng cố lại bộ phận lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 316/1998/QĐ-UB ngày 11/6/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng giúp Chánh Văn phòng và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh. Trung tâm Lưu trữ tỉnh có Giám đốc phụ trách, giúp việc Giám đốc có 01 Phó Giám đốc. Trung tâm Lưu trữ tỉnh có bộ phận quản lý nghiệp vụ, bộ phận quản lý kho lưu trữ.

 Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở chuyển nguyên trạng Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ quản lý có chức năng lưu trữ lịch sử.

Năm 2010, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm các phòng chức năng, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; đơn vị trực thuộc là Trung tâm Lưu trữ gồm 02 bộ phận: Thu thập - Chỉnh lý tài liệu và Kho Lưu trữ.

Năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h