Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Thành lập Phòng Tư pháp huyện, thị xã trong tỉnh Yên Bái năm 1996

22/05/2024 10:25:35 Xem cỡ chữ Google
Theo quy định của Hiến pháp 1992, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994 và trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, hệ thống các cơ quan tư pháp nói chung và Phòng Tư pháp cấp huyện nói riêng đã được kiện toàn và củng cố một bước bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Yên Bình cải chính hộ tịch cho người dân (Báo Yên Bái online

              Tổ chức của Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã đã từng bước được củng cố, đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với vị trí là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã đã và đang phải đảm nhận một khối lượng công việc lớn trong các lĩnh vực. Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiên  trì, xử lý, rà soát, hệ thống văn hóa văn bản pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con, hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

            Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.

            Trình Ủy ban nhân huyện, thị xã ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.

             Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

            Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

            Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, về theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

            Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Quyết định số 91/QĐ-UB Về việc thành lập Phòng Tư pháp Huyện, thị xã trong tỉnh

 

          Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới Quý độc giả Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 07/6/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Phòng Tư pháp Huyện, Thị xã trong tỉnh. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, kính mời quý độc giả đến nghiên cứu, sử dụng./.

 

Vũ Thị Minh Ngọc

 

 

0 lượt xem