Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái năm 1973

28/05/2024 21:24:45 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28 tháng 05 năm 1973, Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái.

Nguồn ảnh: internet

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ban hành ngày 10.11.1962; Căn cứ yêu cầu của công tác xây dựng cơ bản; Theo đề nghị của Ty Kiến trúc tại Công văn số 108/HCKT ngày 13.4.1972. Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái. Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng có nhiệm vụ đào tạo và bổ túc:

- Công nhân xây dựng cơ bản.

- Công nhân sản xuất vật liệu xây dựng (kể cả trong ngành và thợ cho HTX Nông nghiệp).

- Về đào tạo: Khi ra trường có trình độ công nhân bậc 2.

- Về bổ túc: Khi ra trường có trình độ lý thuyết từ bậc 2 đến bậc 3 (chủ yếu bổ túc phần lý thuyết).

Quyết định số 260/TCQĐ ngày 28.5.1973 của Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái thuộc Phông Ủy ban hành chính, đang lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái. Kính mời độc giả đến nghiên cứu, sử dụng./

Dương Thị Hải Yến

0 lượt xem