Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tỷ lệ giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC các cấp đạt trên 99,9%

17/12/2020 15:11:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống 571.702 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%.

Người dân giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC cấp tỉnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh, các sở, ban, ngành đã tiếp nhận 52.461 hồ sơ (tiếp nhận mới 51.287 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 1.174 hồ sơ); đã giải quyết 46.171 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 46.135 hồ sơ (đạt 99,91%). Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc Trung ương tại Trung tâm PVHCC tỉnh: Các cơ quan trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận 28.273 hồ sơ (tiếp nhận mới 25.335 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 2.938 hồ sơ); đã giải quyết 26.266 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 26.266 hồ sơ (đạt 100%), các hồ sơ còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Tại Bộ phận PVHCC cấp huyện: đã tiếp nhận 72.408 hồ sơ (tiếp nhận mới 68.988 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 3.420 hồ sơ), đã giải quyết 67.459 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 67.455 hồ sơ (đạt 99,99%), quá hạn 4 hồ sơ (chiếm 0,01%); các hồ sơ còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định. Tỷ lệ đánh giá rất hài lòng và hài lòng, đạt 100%.

Tại Bộ phận PVHCC cấp xã: đã tiếp nhận 299.662 hồ sơ (tiếp nhận mới 299.277 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 386 hồ sơ), đã giải quyết 299.236 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 299.229 hồ sơ (đạt 99,99%), quá hạn 7 hồ sơ (chiếm 0,01%); các hồ sơ còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định. Tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng, đạt tỷ lệ 100%./.

Ban Biên tập