Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

UBND tỉnh yêu cầu xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023 - 2025

21/02/2023 13:52:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 378/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành và các địa phương xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra việc làm nhà cho hộ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ

Ngày 07/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 14/02/2023 về việc triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 nhằm hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố (ngoài các hộ nghèo tại các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã được phê duyệt hỗ trợ nhà ở tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Dự thảo Đề án gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2023 để xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung Đề án cần xác định rõ:

- Hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo có nhà ở dột nát, không đảm bảo tiêu chuẩn nhà ở.

- Xác định rõ số lượng (làm mới, sửa chữa), lộ trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

- Nguồn lực kinh phí thực hiện từ lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách, dự án, nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa.

- Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ, xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo trong năm 2023 tại các huyện phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Yên Bình, huyện Văn Yên) và huyện nghèo (huyện Trạm Tấu), huyện Mù Cang Chải (trường họp cân đối, bố trí được nguồn lực).

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát nhu cầu hồ trợ nhà ở của các hộ nghèo trên địa bàn, xác định rõ số lượng hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở (làm mới, sửa chữa), lộ trình thực hiện và lồng ghép các nguồn lực (nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa) để hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/02/2023 để tổng hợp, xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 đảm bảo thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện.

Ban Biên tập