Phấn đấu cả nước có ít nhất 39% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

08/05/2018 09:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2018 phấn đấu cả nước có ít nhất 39% số xã (khoảng 3.500 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017.

Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp

Cũng trong năm 2018, phấn đấu có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2017; bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017; giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cũng sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng đảm bảo cân đối phân bổ nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho các nội dung, hoạt động trọng tâm, có sức lan tỏa; đa dạng hóa các nguồn vốn theo hướng xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Thực hiện đa dạng hoá các nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, giao thông, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao; ưu tiên bố trí nguồn lực huy động xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thực hiện công khai các khoản đóng góp của dân, theo nguyên tắc tự nguyện và do Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua.

Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực (cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã) trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhât là công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực theo Quyết định 45 ngày 12/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; củng cố và tổ chức lại sản xuất, phát triển các hợp tác xã kiểu mới, hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gán với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống; triển khai các giải pháp đồng bộ để tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch tập trung; nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn; tiếp tục nhân rộng mô hình đường hoa - cây xanh từ việc nhân rộng mô hình vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 để giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh các khu xử lý môi trường, nhất là ở các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, làng nghề có nguy cơ ô nhiễm cao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh và phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Tập trung xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cáp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, thông tin về các mô hình, điển hình tiến tiến về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để thực hiện Chương trình; xây dựng chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, nghiên cứu quy định về thôn, bản nông thôn mới. Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; mở rộng triển khia các hoạt động hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hiên