Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái tổ chức thực hiện truyền thông đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

18/05/2020 10:05:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ngày 8/5, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 112/HD-BTGTU tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020, Theo đó tại Hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện truyền thông được giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ đến từng nhà người dân để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì đôn đốc, phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan t chức tt công tác tuyên truyền. Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền vào bản tin Thông báo nội bộ và các tài liệu Thông tin công tác tuyên giáo, Tuyên giáo cơ sở. Chủ động, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chống phá Đảng bộ và chính quyền tỉnh Yên Bái, nhất là trên không gian mạng. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kim tra và chỉ đạo kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên để xảy ra vi phạm trong gia đình, dòng họ về hôn nhân. Chỉ đạo quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiu s.

Đi với các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải: Chỉ đạo phổ biến quán triệt sâu rộng về mục tiêu tại Kế hoạch số 191-KH/TƯ, ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo công tác nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng-zôn, pa-nô, áp-phích, bảng điện tử, thông tin lưu động, các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội... tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo, phối hp tổ chức tốt công tác tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền. Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về những nội dung liên quan.

Sở Giáo dục & Đào tạo: Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục pháp luật (nhất là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam) vào giảng dạy và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp nhất là đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo Ban Dân tộc, Công an tnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp:  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 18/4/2020 về “Thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020”. ;

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở trực thuộc triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt... đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuân thủ sự chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, không để xảy ra sơ xuất, thiếu sót. Phát huy vai trò của báo điện tử, trang thông tin điện tử, trang fanpage, truyền hình tiếng dân tộc... để tuyên truyền hiệu quả các nội dung liên quan. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong kiểm duyệt tin, bài, bảo đảm đúng định hướng tư tưởng.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham mưu chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên phát huy vai trò trong việc tuyên truyên đên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung liên quan. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội về phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân về những nội dung trên để báo cáo cấp ủy trực tiếp, đồng thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời định hướng dư luận và chủ động báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

 

339 lượt xem
Ban Biên tập