Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Những kết quả đáng ghi nhận từ công tác bình đẳng giới ở Yên Bái

20/09/2021 16:25:00 Xem cỡ chữ
Xác định công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phụ nữ và trẻ em ở Trạm Tấu được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ

Theo đó, Yên Bái quan tâm bồi dưỡng, phát hiện nguồn và thực hiện chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Hiện tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong tỉnh đạt 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 33,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 32%. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, tỷ lệ cán bộ nữ là ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp đạt 30%. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện có số lãnh đạo chủ chốt là nữ năm 2015 là 50%, phấn đấu đến năm 2020 lên 60%. 

Hàng năm, tỷ lệ người được tạo việc làm mới đạt 45% cho mỗi giới; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 55 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt từ trên 44%. 

Có được những kết quả này, không thể không nhắc với vai trò quan trọng của Sở LĐTB&XH tỉnh – cơ quan thường trực Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Từ đầu năm đến này, Sở đã làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực bình đẳng giới. Theo đó, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Yên Bái; tham mưu ban hành Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/5/2020 về hoạt động công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2020; trong đó phần công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt các nội dung hoạt động theo kế hoạch.

Sở LĐTB&XH cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã xây dựng kế hoạch truyền thông để phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái và Tạp chi Lao động - Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua việc hợp đồng với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đưa tin, bài. Tổ chức mở 2 tập huấn cho 100 học viên là cộng tác viên tại các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, Lục Yên về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Trong đó phải kể đến Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai mở lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới" do Tổ chức Hagar Quốc tế tài trợ cho 20 học viên là cán bộ, lãnh đạo chuyện môn cấp phòng của các Sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố. Thành lập tổ phản ứng nhanh tại 2 xã Minh An và Bình Thuận của huyện Văn Chấn về hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi mua bán người, xâm hại tình dục và bạo lực gia đình.

Hội cũng đã thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05/CT - TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội, các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; đặc biệt tập trung vào kiện toàn bộ máy, tổ chức cơ quan chuyên trách Hội theo Nghị quyết TW 6 đã được các cấp Hội nghiêm túc triển khai thực hiện.

Có thể khẳng định, công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; hoạt động về bình đẳng giới theo kế hoạch của UBND tỉnh được triển khai đầy đủ, toàn diện; sự phối hợp triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ của các sở, ban, ngành đã cơ bản được thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Yên Bái nhấn mạnh, thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới; dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2020. Lồng ghép các chỉ tiêu của kế hoạch thực hiện Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động truyền thông của các ngành; in và nhân bản tài liệu truyền thông cung cấp cho cơ sở. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông nhân “Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11 - 15/12/2020.

Đồng thời, tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình thí điểm “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; huy động, bố trí các nguồn lực để đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu chỉ tiêu đề ra./.