Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải: Hỗ trợ 367 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

22/08/2023 10:18:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải năm 2023 sẽ hỗ trợ 367 nhà (làm nhà mới 234 nhà, sửa chữa 133 nhà).

Huyện Mù Càng Chải năm sẽ hỗ trợ 367 nhà, trong đó, làm nhà mới 234 nhà, sửa chữa 133 nhà

Trong đó, hỗ trợ làm mới 80 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 135 nhà theo Quyết định 2088 ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo bèn vững giai đoạn 2021 – 2025; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 152 nhà từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp phát khác. Với tổng kinh phí dự kiến được hỗ trợ 18 tỷ 030 triệu đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ làm nhà mới 14 tỷ 040 triệu đồng cho 234 nhà, kinh phí hỗ trợ sửa chữa 3 tỷ 990 triệu đồng cho 133 nhà.

Thông qua việc hỗ trợ nhà ở nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện giải quyết các thiếu hụt về nhà ở và vệ sinh, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải./.

Ban Biên tập