Yên Bái đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn

03/07/2018 10:17:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, việc đổi mới và mở rộng phát triển các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hiệu quả ở nông thôn đã được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái kiểm tra mô hình sản xuất rau thuỷ canh ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Tỉnh đã tập trung phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác; phát triển các hợp tác xã nông nghiệp đa ngành nghề gắn với các vùng nguyên liệu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất của người dân. Cùng với đó tỉnh đã ban hành Đề án củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh Yên Bái đến năm 2020 với mục tiêu mỗi năm thành lập mới được 20 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác trở lên, đáp ứng nhu cầu phát triển, gắn với mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục được đẩy mạnh, chuyển dịch từ lĩnh vực trồng trọt sang phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong khu vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Nhiều hợp tác được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động đã đã khẳng định được vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, Trong đó có một số hợp tác xã điển hình như Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành – huyện Trấn Yên, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận – huyện văn Chấn, Hợp tác xã quế hồi Việt nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên… Hoạt động của một số tổ hợp tác dã góp phần hỗ trợ thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các tổ viên giúp nhau xóa đối giảm nghèo, phát triển sản xuất và là tiền đề để phát triển hợp tác xã. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 165 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chiếm 52,7% tổng số hợp tác xã của tỉnh, với số lượng thành viên tham gia là 8.493 người, tổng vốn điều lệ trên 176 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã là 860 triệu đồng/năm, lãi bình quân đạt trên 250 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động là 36 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó tỉnh Yên Bái còn ban hành Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp nông thôn; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, góp phần phát triển, mở rộng các hình thức tổ chức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.

Ban Biên tập