Phấn đấu 100% huyện, xã, đạt chuẩn nông thôn mới về người dân tham gia BHYT

28/07/2017 10:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Đây là mục tiêu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.

Đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ trên 90% dân số toàn tỉnh về tỷ lệ người dân tham gia BHYT (ảnh minh họa)

Để đạt được mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển số người tham gia BHYT. Căn cứ tỷ lệ người dân đã tham gia BHYT, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn đẩy mạnh rà soát, phân nhóm đối tượng và số người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHYT phù hợp với đặc thù của địa phương. Phấn đấu 100% huyện, xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ trên 90% dân số toàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức phù hợp đến các nhóm đối tượng và người dân về chính sách, pháp luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức đại lý thu, phát hành thẻ BHYT có tính chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; nâng cao công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khám, chữa bệnh, thanh quyết toán BHYT, quản lý quỹ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT.

Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách phục vụ, có ý chí, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHYT, bảo đảm cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Nguyễn Hiên