Trấn Yên kiện toàn Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới

28/07/2017 10:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND huyện Trấn Yên vừa ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2017- 2020.

Trấn Yên phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới

Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Trấn Yên gồm 15 thành viên. Trong đó ông: Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng; bà Triệu Thị Bích Liệu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Lã Tiến Ngọc - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên giai đoạn 2017- 2020 có trách nhiệm: triếp nhận Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân cấp xã; Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND xã trình, thành viên Hội đồng thẩm tra căn cứ nhiệm vụ được phân công đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các Bộ, ngành Trung ương.

Hội đồng thẩm tra tổng hợp báo cáo của các thành viên; tổ chức hội nghị thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hội đồng thẩm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2017 và thay thế Quyết định số 4669/QĐ- UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên.

Hiền Trang