Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trấn Yên

28/07/2017 10:53:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND huyện Trấn Yên vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện.

Xã Nga Quán huyện Trấn Yên huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trấn Yên gồm 22 ông, bà. Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Ban; ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Thường trực,

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Giao phong Nông nghiệp & PTNT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được chi trong nguồn kinh phí sự nghiệp tỉnh cân đối hàng năm.

Quyết định này thay thế Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 của Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2017

Hiền Trang