Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

28/05/2024

Huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải là hai huyện miền núi nằm giáp nhau thuộc tỉnh Yên Bái. Thành lập Thị trấn huyện lỵ Trạm Tấu và Thị trấn huyện lỵ Mù Cang Chải thành Trung tâm giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định chính trị và giữ vững an ninh quốc phòng; là tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển của huyện nói riêng và của toàn tỉnh Yên Bái nói chung.

Thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái năm 1973

28/05/2024

Ngày 28 tháng 05 năm 1973, Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định thành lập Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Ty Kiến trúc tỉnh Yên Bái.

Quyết định thành lập trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I – II huyện Mù Cang Chải

22/05/2024

Thực hiện Chỉ thị số 64-TTg ngày 31 tháng 8 năm 1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và mở rộng hệ thống trường thanh niên dân tộc. Ngày 02 tháng 10 năm 1971, Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ đã ban hành Quyết định số 937/QĐ về việc thành lập trường Thanh niên Dân tộc vừa học vừa làm cấp I-II huyện Mù Cang Chải

Thành lập Phòng Tư pháp huyện, thị xã trong tỉnh Yên Bái năm 1996

22/05/2024

Theo quy định của Hiến pháp 1992, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994 và trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, hệ thống các cơ quan tư pháp nói chung và Phòng Tư pháp cấp huyện nói riêng đã được kiện toàn và củng cố một bước bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Thành lập 4 phường của thị xã Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn

13/05/2024

Năm 2023, theo Quyết định số 1039/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Yên Bái đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái (phạm vi gồm toàn bộ thành phố Yên Bái hiện hữu, trong đó, khu vực nội thành dự kiến gồm có 9 phường hiện hữu và 3 xã: Giới Phiên, Tân Thịnh và Văn Phú).

Đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh thành Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái

13/05/2024

Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Sở Văn hóa Thông tin là các tên gọi trước đây của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hiện nay.

Quyết định thành lập Nông trường quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ năm 1970

04/03/2024

Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Uỷ ban hành chính tỉnh Nghĩa Lộ đã ban hành Quyết định số 93/QĐ về việc thành lập Nông trường Quốc doanh Liên Sơn tỉnh Nghĩa Lộ thuộc phạm vi các xã Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương và Sơn A, huyện Văn Chấn.

Thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Yên Bái năm 2004

11/04/2024

Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin. Quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.