Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

05/06/2023 08:33:00 Xem cỡ chữ
Quy trình mới về thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm áp dụng từ ngày 3/4/2023. Người dân làm các thủ tục hành chính này không phải nộp lệ phí.

Ảnh minh họa

Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 3/4/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành 4 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội.

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính mới cấp xã về giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Đó là: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm; công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Lưu ý rằng, khi thực hiện 4 thủ tục hành chính mới cấp xã trên, người nộp hồ sơ sẽ không mất lệ phí. Đồng thời, việc nộp hồ sơ có thể tiến hành trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

4 thủ tục hành chính mới cấp xã về giảm nghèo và bảo trợ xã hội: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm; công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

Quyết định này cũng bãi bỏ 3 thủ tục hành chính cấp xã về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2017 và Quyết định số 1266/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cụ thể là các thủ tục hành chính: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Về thủ tục hành chính "Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm”, trình tự thực hiện có 7 bước.

Bước 1: Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (viết tắt là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát trên cơ sở Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Bước 1 và hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát.

Bước 3: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai

Bước 6: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 7: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Hộ gia đình có đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian giải quyết trong quá trình rà soát từ ngày 1/9 đến hết ngày 14/12 của năm.

Về thủ tục hành chính "Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm”, trình tự thực hiện gồm 5 bước.

Bước 1: Hộ gia đình có Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 3 ngày làm việc.

Bước 5: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính này là 15 ngày.

 

(Theo NDO)