Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải đầu tư hiệu quả vốn Chương trình 135

15/11/2016 00:40:00 Xem cỡ chữ
5 năm qua, kinh phí Chương trình 135 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã thực hiện là 91.115 triệu đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch 94.796 triệu đồng, đạt 96%.

Chương trình 135 là một trong những chương trình rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của Mù Cang Chải.

Quá trình triển khai Chương trình 135, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo cũng như việc phân cấp quản lý thực hiện rất rõ ràng, cụ thể.

Đặc biệt, việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư đã được thực hiện từ nhiều năm trước, đến nay, các xã đã và đang thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cũng được huyện chú trọng, qua đó đã phát hiện, xử lý, thu hồi nguồn kinh phí của Chương trình về xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2013 với 8 công trình, tổng kinh phí thu hồi do sai phạm là 81,819 triệu đồng.

Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp và nỗ lực chung, 5 năm qua, Chương trình 135 trên địa bàn huyện đã đạt nhiều hiệu quả. Tổng nguồn vốn kế hoạch 94.796 triệu đồng, kinh phí thực hiện 91.115 triệu đồng, đạt 96%. Trong đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất kinh phí thực hiện 13.253,3 triệu đồng, đạt 98%, cho hơn 8.600 hộ hưởng lợi được hỗ trợ máy móc, giống cây lương thực, cây giống ăn quả, phân bón, con giống đại gia súc, thủy sản…

Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thực hiện 2 hạng mục: hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng - duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư. Thực hiện chuyển nguồn kinh phí từ Chương trình 135 giai đoạn II có 3 chính sách: dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng; chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân và kinh phí ban chỉ đạo.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển tương đối rõ rệt theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, không những góp phần xóa đói, giảm nghèo mà còn bảo đảm an ninh lương thực. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng kinh phí bố trí cho cả giai đoạn trên 66.780 triệu đồng.

Ước thực hiện đến hết năm 2015, đạt 100% và đã đầu tư 27 công trình hạ tầng gồm: 1 công trình giao thông, 19 công trình thủy lợi, 3 công trình cấp nước, 4 công trình giáo dục. Nhìn chung, các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng đã đạt được mục tiêu. Đặc biệt, công trình về thủy lợi đã cơ bản bảo đảm nguồn tưới tiêu phục vụ sản xuất, tăng năng suất cây trồng.

Công trình giáo dục đã giúp cho các phòng học tạm được thay thế bằng phòng học khang trang hơn, kiên cố hơn. Duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư đã thực hiện 4.100 triệu đồng, đạt 99% tổng vốn kế hoạch cho 17 công trình duy tu, bảo dưỡng. Các xã được giao làm chủ đầu tư hạng mục này, về cơ bản đã tổ chức triển khai thực thực tốt, bảo đảm về tiến độ, chất lượng công trình.

Qua thực tế cho thấy, việc duy tu các công trình sau đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135 là sự cần thiết để khắc phục, sửa chữa những hỏng hóc, ảnh hưởng của khí hậu, địa hình, địa chất đặc thù trên địa bàn huyện. Cùng đó, các dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân cũng đã được thực hiện tốt và đã mở 23 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, cộng đồng; hỗ trợ trên 7.445 triệu đồng cho học sinh con hộ nghèo đi học và 2.011 triệu đồng cải thiện vệ sinh môi trường.

Để chương trình 135 trên địa bàn huyện thêm hiệu quả, huyện Mù Cang Chải còn lồng ghép, huy động thêm nhiều nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình, như lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình 30a, nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn WB, vốn ngân sách tập trung, Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Là một huyện nghèo, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội còn khó khăn nên Chương trình 135 là một trong những chương trình rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của Mù Cang Chải.

5 năm qua, Chương trình đã góp phần không nhỏ vào nhiều kết quả kinh tế, xã hội quan trọng của huyện như: tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 6%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện…

 

Theo Báo Yên Bái