Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn

11/07/2018 12:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động dành nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông nông thôn.

Đến nay, 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hoặc bê tông hóa

Tính từ năm 2008 đến hết năm 2017 huyện Trấn Yên vận động các nguồn lực để làm đường giao thông nông thôn được trên 478 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa được 62 tỷ đồng.  Đến nay, 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hoặc bê tông hóa, 67% đường liên xã, liên thôn được cứng hóa, gần 50% đường nội thôn, nội đồng được cứng hóa. Kết quả này đã góp phần đưa 11 xã của huyện Trấn Yên đạt tiêu chí về giao thông và trong năm 2018 phấn đấu có thêm 4 xã đạt tiêu chí này.

Để các xã còn lại hoàn thành tiêu chí về giao thông, thì từ nay đến năm 2020 Trấn Yên cần phải cứng hóa hơn 150 km đường giao thông nông thôn các loại, do vậy Trấn Yên cần sự nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện.

Ban Biên tập