Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2020

22/05/2020 10:19:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Yên Bái đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp “Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2020”.

Hình ảnh tại chương trình lễ ký kết Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường vụ các Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải

Theo đó, mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật hôn nhân và gia đình, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; được truyền thông về hậu quả, tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép; Phấn đấu 100% số xã, thị trấn có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

100% thôn, bản xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có quy định thực hiện tốt 03 nội dung: Không tảo hôn, Không hôn nhân cận huyết thống, Không xuất cảnh trái phép; Phấn đấu giảm ít nhất 40% số trường hợp tảo hôn, 40% hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% số vụ xuất cảnh trái phép ở các xã, thị trấn có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số so với năm 2019.

Hôn nhân cận huyết thống: Không có trường hợp nào. Tiếp tục tuyên truyền, vận động không để xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Tảo hôn và Xuất cảnh trái phép: Đối với những xã có dưới 5 trường hợp, phấn đấu đẩy lùi không còn tình trạng Tảo hôn và Xuất cảnh trái phép; Đối với những xã có từ 5 trường hợp trở lên, phấn đầu giảm ít nhất 40% số trường hợp tảo hôn và giảm 30% số vụ, số người xuất cảnh trái phép.

Theo đó, phân công trách nhiệm đối với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái; in ấn phát hành các tài liệu tuyên truyền.  Chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các huyện, các cơ quan liên quan tổ chức các Hội nghị tập huấn, gặp mặt người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Hàng quý, phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương. Theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và nội dung của Chương trình phối hợp tại địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để thực hiện chỉ tiêu giảm tối đa tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép trên địa bàn.  Phân công trong cấp ủy để giao nhiệm vụ phụ trách, chỉ tiêu thực hiện đến từng xã; gắn việc chỉ đạo tuyên truyền, vận động đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép tại địa phương.

 

652 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »