Công nhận các xã Mông Sơn, Âu Lâu, Nghĩa Lợi, Yên Hợp đạt chuẩn nông thôn mới

14/11/2017 15:29:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định 2789/QĐ-UBND, 2790/QĐ-UBND, 2762/QĐ-UBND, 2761/QĐ-UBND công nhận xã Mông Sơn (huyện Yên Bình), xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái), xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Yên Hợp (huyện Văn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Huyện Yên Bình ra sức xây dựng nông thôn mới

Theo các quyết định, UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mông Sơn, Âu Lâu, Nghĩa Lợi, Yên Hợp tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Mông Sơn (huyện Yên Bình), xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái), xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Yên Hợp (huyện Văn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Ban Biên tập