Yên Bình chú trọng các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

14/09/2017 15:09:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) của huyện Yên Bình luôn được huyện quan tâm, chú trọng nên phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm 2017, Yên Bình phấn đấu xây mới và sửa chữa 28 nhà văn hóa thôn

Trong 6 tháng đầu năm đã có 28.291 hộ/29.157 hộ đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa bằng 97%. Ra mắt được 2 thôn văn hóa, nâng tổng số làng, thôn, tổ văn hóa đã ra mắt trong toàn huyện lên 222/284 làng, thôn tổ; xây dựng được 6 nhà văn hóa nâng số thôn, tổ có nhà văn hóa lên 230/284 thôn, tổ. 164 /164 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2017 đạt 100%; Công tác tổ chức các lễ hội truyền thống và lễ hội xuống đồng đầu năm đảm bảo đúng quy định của nhà nước, việc cưới việc tang được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và văn minh. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào đã tổ chức chỉ đạo sát sao đối với 5 xã trong chương trình về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017 hoàn thành các tiêu chí về văn hóa, trong đó đặc biệt quan tâm đến tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và duy trì tốt danh hiệu làng đạt chuẩn văn hóa, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

Từ nay đến hết năm 2017, huyện Yên Bình phấn đấu ra mắt 10 thôn văn hóa; xây mới và sửa chữa 28 nhà văn hóa thôn, 01 nhà văn hóa xã; 86,4% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 68,7% số làng, thôn, tổ, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 95% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hoàn thành các tiêu chí về văn hóa để 5 xã gồm: Mông Sơn, Bạch Hà, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được kết quả đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, hoàn thành việc rà soát bổ sung và thay thế Quy ước làng, thôn, tổ, khu phố văn hóa theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành mẫu Quy ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo trình tự, thủ tục quy định; vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ, ra mắt xây dựng làng văn hóa. Thành lập các đoàn kiểm tra để thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận và công nhận lại các làng, thôn, tổ dân phố văn hóa đến niên hạn; kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình trong phong trào để nhân rộng, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hóa....

 

Ban Biên tập