Yên Bái thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

06/09/2017 10:53:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Toàn tỉnh có 157 xã/tổng số 180 xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn. 06 xã được công nhận đạt chuẩn trong năm 2014, 2015 (Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành - huyện Trấn Yên; Tuy Lộc - thành phố Yên Bái; Liễu Đô - huyện Lục Yên; Đại Phác - huyện Văn Yên); và 12 xã được công nhận năm 2016 (Nga Quán, Đào Thịnh, Bảo Hưng - huyện Trấn Yên; Phù Nham, Thượng Bằng La, Đại Lịch - huyện Văn Chấn; Yên Hưng, Đông Cuông, Xuân Ái - huyện Văn Yên; Minh Bảo - thành phố Yên Bái; Đại Minh, Hán Đà - huyện Yên Bình).

Yên Bình sôi nổi phong trào làm đường giao thông nông thôn

Đến nay, số tiêu chí đạt bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh là 9,6 tiêu chí. Đạt 19 tiêu chí (hoàn thành chuẩn nông thôn mới) là 18 xã, chiếm 11,5%. Đạt từ 16 đến 19 tiêu chí là 08 xã, chiếm 5,1%. Đạt từ 10 đến 15 tiêu chí là 43 xã, chiếm 27,4%. Đạt từ 5 đến 9 tiêu chí là 79 xã, chiếm 50,3%. Đạt dưới 5 tiêu chí là 9 xã, chiếm 5,7%.

Yên Bái phấn đấu hết năm 2017 trên toàn tỉnh có thêm từ 15 đến 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó Huyện Trấn Yên 04 xã, huyện Văn Chấn 03 xã, huyện Yên Bình 05 xã, huyện Văn Yên 03 xã, huyện Lục Yên 02 xã, thị xã Nghĩa Lộ 02 xã, thành phố Yên Bái 01 xã.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các xã.

Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; trước mắt ưu tiên tập trung hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các xã điểm, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể và đẩy mạnh liên kết sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu, điều kiện cụ thể và lợi thế sản xuất của từng nơi.

Kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và triển khai trên diện rộng. Theo đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng cấp ủy, chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch đội ngũ kế cận và đề xuất việc tuyển dụng, bổ sung, thay thế công chức cấp xã còn thiếu, không đáp ứng yêu cầu.

 

Ban Biên tập