Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

HUYỆN YÊN BÌNH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

02163 885 142

Fax

02163 885 142

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN YÊN BÌNH

https://yenbinh.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Xuân Trường

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Ông Nguyễn Lê Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.888.238

3 Ông Lã Tuấn Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện  
 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN

 

2

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

02163 885 474 

3

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

02163 885 161

4

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

02163 887 160

5

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

02163 885 475

6

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02163 885 134

7

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

02163 885 332

8

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

02163 885 128

9

P. TƯ PHÁP

02163 887 515

10

P.TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

02163 886 919

11

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

02163 885 809

12

PHÒNG DÂN TỘC

02163 888 658

13

PHÒNG Y TẾ

02163 887 729

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h